Straling: is het schadelijk voor de gezondheid of niet?

Een vraag die steeds vaker gesteld wordt is of de straling afkomstig van bijvoorbeeld mobiele telefoons, ipads, zendmasten, draadloos internet (wifi), snoerloze huistelefoons (DECT-), draadloze babyfoons en slimme meters schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Vanuit de overheid klinken geruststellende geluiden. Aan de andere kant komen er steeds meer wetenschappelijk en epidemiologische aanwijzingen dat straling ons lichamelijk en geestelijk welbevinden negatief kan beïnvloeden en dat het zelfs schadelijk voor mens, dier en natuur kan zijn.

Maar wat is nou waar? Is straling schadelijk voor de gezondheid of is het een hoax? Acht feiten op een rijtje:

Het eerste feit is dat al meer dan 75 jaar in de wetenschap bekend is dat straling van microgolven (dit zijn de hoogfrequente elektromagnetische radiogolven) de gezondheid van mensen kan beïnvloeden. Dit was dus al bekend lang voordat draadloze technologieën werden ingevoerd. Alle draadloze technologieën maken gebruik van deze microgolven, evenals onze magnetron. Het zijn dus een ander soort elektromagnetische golven als waar bijvoorbeeld de radio gebruik van maakt. In 1932 schreef een Duitse arts, dr. Erwin Schliephake het boek ‘Kurzwellentherapie” waarin hij zijn therapeutische successen met bestraling met hoogfrequente velden beschreef. In dat boek beschrijft hij ook de gezondheidsklachten die sommige van zijn laboratorium medewerkers ondervonden bij het gebruik van deze hoogfrequente velden. Opmerkelijk is dat de door hem beschreven verschijnselen exact overeenkomen met de klachten van omwonenden bij zendmasten voor mobiele telefonie (1) In 1969 was er een symposium over de invloed van straling in Richmond in de Verenigde Staten. Door onderzoekers werd het volgende gezegd: “Elektromagnetische straling van radar, televisie, en zenders dringt in onze huidige maatschappij door, in zowel technische, als in militaire kringen. Mensen worden daardoor blootgesteld aan een hoeveelheid straling, die zijns gelijke nergens in de geschiedenis heeft […]. Wanneer in de nabije toekomst geen passende voorzieningen en controles worden ingevoerd, die gebaseerd zin op de biologische invloed van elektromagnetische straling, dan wordt de mensheid in de komende decennia met een enorme milieuvervuiling door energie geconfronteerd, die vergelijkbaar is met de chemische milieuverontreiniging” (2)

Het tweede feit is dat draadloze technologieën in hoog tempo zijn ingevoerd zonder dat de langetermijneffecten onderzocht en bekend waren. Er is wel bekend dát het effect kan hebben, maar nog nooit in de geschiedenis zijn mensen langdurig blootgesteld aan de dosis hoogfrequente straling als nu het geval is (zie feit drie) Niemand wéét dus precies wat de effecten van straling op lange termijn zullen zijn. Ondertussen is iedereen er zonder uitzondering aan blootgesteld: van pasgeboren baby’s tot bejaarden, gezonde en zieke mensen, wereldwijd.

Het derde feit is dat de hoeveelheid straling waar wij dagelijks aan blootgesteld zijn tot minimaal een miljoen keer hoger is dan ca. 10 jaar geleden. De natuurlijke achtergrondstraling in de wereld, dat is de straling die van nature aanwezig is en afkomstig van de aarde en de kosmos, is in de orde van grootte van 0,000.001 µW/m2. Omdat het dus een algemeen aanvaard feit is dat straling effecten kan hebben op mens, dier en natuur (zie feit 1) zijn er blootstellingslimieten geformuleerd. Deze moeten de mensen beschermen tegen mogelijk schadelijke effecten van straling. De norm die de ICNIRP (groep wetenschappers die aanbevelingen voor normen in de telecom industrie doet) aanbeveelt voor de gewone bevolking is 10.000.000 µW/m2. De Nederlandse overheid heeft voor de straling van UMTS-masten (dat zijn een bepaald soort zendmasten voor mobiele telefonie) als norm zelfs 20.000.000 µW/m2 Dat is een factor 20 biljoen keer hoger dan de natuurlijke achtergrondstraling. Een discussie die gaande is is of de blootstellingslimieten wel kloppen (zie feit 4)

Het vierde feit is dat er twee ‘kampen’ zijn in de discussie over de schadelijkheid van straling. Het kamp van wetenschappers en artsen dat een mechanistisch mensbeeld heeft versus dat van wetenschappers en artsen dat een elektromagnetisch mensbeeld heeft. Het paradigma (= voor waar aangenomen mening) van het mechanistische mensbeeld is dat elektromagnetische straling alleen opwarmingseffecten teweeg kan brengen. In de onderzoeken die de blootstellingslimieten hebben bepaald is de mens vergeleken met een zak water met zoutoplossing. Het andere kamp heeft als paradigma dat de mens een elektromagnetisch wezen is. Elk onderdeel in ons lichaam, elk atoom of molecuul, elk weefsel en orgaan en alles wat daarvan gemaakt is, krijgt zijn vorm en functioneert op basis van submicroscopische elektromagnetische interacties. Dit is bijvoorbeeld ook de meten via EEG of ECG. Ook wordt aangenomen dat binnen in elk levend organisme, van mens, dier of plant, een scala aan subtiele elektromagnetische stralingen gebruikt wordt om energie te verplaatsen en om informatie over te brengen (3). Vanuit dit mensbeeld is het heel logisch dat zelfs geringe elektromagnetische straling al biologische effecten kan hebben. Uit dit laatste kamp komen alarmerende berichten die zeggen dat de huidige blootstellingslimieten duizenden malen te hoog zijn. De meeste natuurkundigen,wetenschappers, artsen en ingenieurs in de commissies die over de blootstellingslimieten gaan, houden vast aan een mechanistisch mensbeeld ondanks dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat er meer aan de hand is en vooral de niet-thermische effecten de grootste risicofactor zijn (4)

gezonde cellen

Afbeelding: elektromagnetische celcommunicatie

ongezonde cellen

Afbeelding: elektromagnetische celcommunicatie tussen stralingsbelaste cellen

Het vijfde feit is dat verzekeringsmaatschappijen hun eigen onderzoeken aan het doen zijn naar de schadelijkheid van straling. Verzekeringsmaatschappijen trekken altijd als één van de eersten aan de alarmbel omdat ze beducht zijn voor schadeclaims die zij niet goed in kunnen schatten en die grote verliezen zouden kunnen veroorzaken. Bij aanwijzingen voor schade wordt opdracht gegeven tot diepgaande studies. Eén zo’n baanbrekende studie komt van de grote Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij UAVA. In 2009 rekenden de onderzoekers af met de mantra van de telecommaatschappijen dat draadloze technologieën onschadelijk zouden zijn. In het rapport wordt krachtig stelling genomen tegen het paradigma dat straling alleen maar thermische effecten (= opwarming) zou kunnen veroorzaken. Er wordt gesproken over ‘onweerlegbare biologische effecten’ en de reeds lang bekende gezondheidsrisico’s van draadloze technologie, de invloed op de hersenen, op het immuunsysteem en op de eiwitsynthese worden bevestigd. Het Oostenrijkse ministerie van volksgezondheid reageerde direct en stelde een folder samen met waarschuwingen voor het gebruik van mobiele telefonie. Citaat uit de folder: “Deze aanbevelingen zin vooral van belang voor kinderen. Beste ouders, spreek met uw kinderen hierover”. (5)

Het zesde feit is dat steeds meer mensen melding maken van gezondheidsklachten door straling. Ook epidemiologisch worden er steeds meer verbanden gelegd tussen gezondheidsklachten en straling. Zo worden er bijvoorbeeld steeds meer kankerclusters waargenomen rondom zendmasten. Maar als wetenschappelijk bewijs geldt dit niet omdat andere stralingsbronnen niet in deze onderzoeken zijn meegenomen en ook niet zijn uit te sluiten zijn. Een causaal verband leggen tussen gezondheidsklachten en een bepaald apparaat dat hoogfrequente straling uitzendt is heel lastig omdat we ons al 24 uur per dag in een oceaan van onnatuurlijke hoogfrequente straling bevinden afkomstig uit verschillende bronnen zoals mobiele telefoons, zendmasten en draadloos internet. Er zijn ondertussen ook veel wetenschappelijke onderzoeken die een relatie leggen tussen straling en negatieve effecten op de gezondheid. Zo is er het Bio Initiative Rapport uit 2012, wat geschreven is door 14 wetenschappers en waarin zij allerlei verbanden leggen tussen straling en negatieve effecten op gezondheid. En sinds 2002 hebben al duizenden artsen wereldwijd het Freiburger Appel ondertekend, waarin zij de noodklok luiden over de gevaren van elektromagnetische straling op de gezondheid. Eerlijkheidshalve dient ook gezegd te worden dat er ook legio wetenschappelijke onderzoeken zijn die geen enkel verband aantonen tussen straling en gezondheidsklachten en dat de onderzoeken die dat wel doen, door weer andere onderzoekers gediskwalificeerd worden.

Het zevende feit is dat er nog steeds geen eenduidige visie is over de effecten van straling van draadloze technologieën op de gezondheid omdat wetenschappers, ingenieurs, natuurkundigen en artsen er met zijn allen nog steeds niet over uit zijn. Dit is onder andere te wijten is aan de verschillende paradigma’s (mechanistisch mensbeeld versus een elektromagnetisch mensbeeld). Het is een algemeen bekend verschijnsel dat paradigma’s niet makkelijk veranderen. Degenen die vroeger beweerden dat de aarde niet plat was maar vanuit hun observaties en logisch denken tot de conclusie kwamen dat de aarde een bolvorm moest hebben zijn lang verketterd. Het zou zomaar nog 10 tot 20 jaar kunnen duren voordat er een éénduidig antwoord komt op de vraag of straling schadelijk voor de gezondheid kan zijn. In die zin wordt de stralingsissue ondertussen vergeleken met asbest en roken. Er zijn zeer veel wetenschappers die met sterke tot zeer sterke aanwijzingen komen dat er gevaren (niet slechts risico’s) zijn verbonden aan de omgang met elektromagnetische velden, zowel laagfrequent, als hoogfrequent, gepulst of niet gepulst. Dit was ook het geval bij asbest en roken; ondanks dat er al jarenlang zeer sterke aanwijzingen en vermoedens waren over de schadelijkheid heeft het decennia geduurd voordat er daadwerkelijk maatregelen werden genomen.

Het achtste feit is dat er zeer grote financiële belangen in het spel zijn. De telecombranche is momenteel één van de meest winstgevende branches ter wereld. Ook overheden hebben veel financiële belangen in de telecombranche. Zo heeft de veiling van de frequenties voor mobiel internet de Nederlandse overheid in 2012 3,8 miljard euro opgeleverd. Als draadloze technologieën effecten op onze gezondheid zouden hebben dan zou dat enorme consequenties hebben voor de economie. En in het huidige economische klimaat zit bijna niemand er op te wachten om in inkomen achteruit te gaan.

aarde plat

Als ik deze acht feiten op een rijtje zet is mijn conclusie dat het belangrijk is om zelf te onderzoeken of straling schadelijk voor de gezondheid kan zijn en een eigen mening en visie over dit onderwerp te ontwikkelen. Zoals het er nu naar uit ziet zal het nog wel een tijdje duren voor er een éénduidig antwoord zal komen op de vraag of straling schadelijk voor de gezondheid kan zijn en er algemeen bekend wordt gemaakt wat de gezondheidseffecten van straling precies kunnen zijn. Omdat er steeds meer aanwijzingen komen dat straling schadelijk voor de gezondheid kan zijn heeft Europa al verschillende aanbevelingen gedaan voor het nemen van voorzorgsmaatregelen waar de Nederlandse overheid vooralsnog weinig mee doet. Zo heeft de Raad van Europa reeds in 2011 geadviseerd mobiele telefoons en draadloos internet uit scholen te weren. Ook staan mobiele telefoons sinds 2012 op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’ van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Zowel het advies van de Raad van Europa als de classificatie van de WHO zijn nog niet herroepen.

Vanuit de huidige status quo is het voor politici lastig beleid te maken want er speelt veel meer dan de feiten alleen; het gaat ook over paradigma’s en financiële- en andere belangen. De overheid bevind zich in een spagaat want ze moet zowel de economische belangen als de gezondheidsbelangen van burgers behartigen en deze zijn moeilijk verenigbaar op het punt van straling.

En terwijl het politieke spel gespeeld wordt en deskundigen het grote welles-nietes-spel spelen bevinden wij en onze kinderen ons dagelijks in een oceaan van kunstmatige elektromagnetische velden waarbij de dosis straling ruim een miljoen keer hoger is dan straling die van nature op de aarde aanwezig is en waarvan dus niemand met zekerheid kan zeggen of het wel of geen kwaad kan. Sterker nog, er komen steeds meer aanwijzingen dat straling van onder andere draadloze apparaten onze biologische processen verstoort en ons lichamelijk en geestelijk welbevinden aantast. Er worden zelfs verbanden gelegd tussen straling en de hoeveelheid kinderen met een neurologische aandoening en autisme (6, 7). Voor een gemakszuchtige of afwachtende houding betalen wijzelf, onze kinderen of kleinkinderen in de toekomst misschien wel een hoge prijs. Zelfstandig onderzoek doen naar de waarheid is dus geen overbodige luxe. De beste onderzoekshouding is om niemand te geloven, ook mij en de overheid niet.

Omdat voorkomen beter is dan genezen raad ik iedereen aan voorzichtig en bewust met draadloze technologieën om te gaan totdat het tegendeel bewezen is, namelijk dat straling niet schadelijk is.

1: Elektrostress en gezondheid: prof. dr. ir. Michiel Haas, blz 14

2: Elektrostress en gezondheid: prof. dr. Ir. Michiel Haas, blz 13

3: Website Michiel Haas: http://michielhaas.nl/michiel-haas-geinterviewd-over-emv/

4: Boek: Elektrostress en gezondheid: prof. dr. ir. Michiel haas, blz 19

5: Boek: Elektrostress en gezondheid: prof. dr. ir. Michiel haas blz 48

6: Dr. Dietrich Klinghardt: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qMAV-pZMlZs

7. Dr. Dietrich Klinghardt: http://www.youtube.com/watch?v=b_wxM6IAF1I

Afbeeldingen elektromagnetische celcommunicatie: afkomstig van Floww International

DeelTweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someoneShare on Facebook0

Geef een reactie